Od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej na sprzedaż towarów spożywczych w sklepie SmakiMazurkas.pl obowiązuje obniżona stawka podatku VAT z 5% na 0%.

 

 

R E G U L A M I N   S K L E P U

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.       Sklep internetowy działający pod adresem www.smakimazurkas.pl prowadzony przez MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o. o., ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182025554, REGON: 142346352, adres e-mail: sklep@smakimazurkas.pl

 

2.       Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną gotowych dań na wynos (catering) za pośrednictwem Internetu na terenie Warszawy i woj.mazowieckiego.

 

3.       Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie.

 

4.       Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

 

5.       Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

 

 

§ 2. Definicje

Poszczególne pojęcia oznaczają:

 

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 

Klient – osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu do którego Klient poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp;

 

Regulamin – niniejszy Regulamin;

 

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

 

Sklep – sklep internetowy określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

 

 

§ 3. Wymagania techniczne

 

1.       Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

2.       Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

 

 

§ 4. Cena i opłaty

 

1.       Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

 

2.       Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego ceny stają się wiążące.

 

3.       Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 

4.       W cenie nie uwzględniono kosztów transportu. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia podany jest koszt transportu.

 

5.       Sklep przyjmuje płatności przelewem online lub kartą za pośrednictwem usługi płatności – PAYU.

 

6.       Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta, będą anulowane w przypadku upływu 2 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

7.       W przypadku częściowej zapłaty ceny za Towary zamówienie w całości ulega anulowaniu.

 

8.       W przypadku Konsumenta, Sklep wystawia paragon jako dowód sprzedaży, w przypadku przedsiębiorców Sklep wystawia fakturę jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, Sklep może wystawić fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedającego przed dokonaniem płatności.

 

 

§ 5. Zamówienia

 

1.       Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.

 

Sklep przyjmuje zamówienia przez siedem dni w tygodniu do godz. 23.00. Zamówienia złożone do godz. 11.00, realizowane są w ciągu 24 godz,. Zamówienia złożone po godz. 11:00 będą realizowane w ciągu 48 godzin. Dostawy są realizowane 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 10.00 -20.00.

 

2.       Dostawa zamówionych posiłków następuje własnym transportem, z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego, następnego dnia w godzinach 10.00 – 20.00.

 

3.       Klient zakupione posiłki może też odebrać osobiście w Restauracji George Sand, Hotelu Mazurkas następnego dnia po dniu złożenia zamówienia 7 dni w tygodniu, w godzinach  od 12.00 do 20.00.

 

4.       W przypadku zamówienia z wyprzedzeniem czasowym dłuższym niż 24 h należy się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 22 721 47 03, 604 231 208 lub na e-mail:sklep@smakimazurkas.pl z podaniem konkretnej daty dostawy lub odbioru osobistego.

 

5.       Koszt dostawy jest każdorazowo podany przy zamówieniu i jest doliczany do ceny zamówienia. Minimalna wartość zamówienia z dostawą pod wskazany adres to 100 zł.

6.       Wartość zamówienia nie może być niższa niż 100 zł w celu skorzystania z opcji dostawy do Klienta.

 

7.       Zawartość witryny internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

8.       Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.

 

9.       Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego.

 

10.   Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 

11.   Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku niezwłocznie, nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy.

 

12.   Informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

13.   W momencie dostawy, Klient ma obowiązek zweryfikować w momencie odbioru, czy posiłki są zgodne zamówieniem i posiadają wszystkie właściwości i nadają się do konsumpcji.

 

14.   W przypadku, gdy Klient ma zastrzeżenia określone w ust. 14, Klient obowiązany jest nie przyjąć posiłków i zgłosić zastrzeżenia dostawcy lub na miejscu w Sklepie.

15. Zdjęcia prezentowane w witrynie internetowej Sklepu mają charakter poglądowy. Wygląd zamówionego Towaru może odbiegać od prezentowanych zdjęć, co nie stanowi podstawy do reklamacji.

16. Punkty 1-6 powyżej nie dotyczą zamówień dań wigilijnych i świątecznych. Zamówienia na dania wigilijne i świąteczne Sprzedający przyjmuje do 20.12.2022 r. do godz. 12:00. Istnieje jedynie możliwość bezpłatnego odbioru osobistego zamówień przez Kupującego w Restauracji George Sand w Hotelu Mazurkas (ul. Poznańska 177), Sprzedający nie dostarcza dań z kategorii potrawy wigilijne i świąteczne. Zakupione produkty Kupujący może odebrać w dniu 23.12.2022 r. w godz. 12:00-23:00 lub 24.12.2022 r. w godz. 8:00-12:00. Preferowany termin odbioru Kupujący wpisuje w komentarzu do zamówienia.

 

 

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

 

Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z uwagi na okoliczność, iż umowa dotyczy Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia oraz Towary są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

 

 

 

§ 7. Reklamacja

 

1.       Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na podstawie rękojmi, jeżeli Towar jest wadliwy, tj. występuje wada fizyczna lub wada prawna.

 

2.       Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)       nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)       nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;

 

 

3.       W przypadku wady Towaru, Klient jest uprawniony do:

a)       żądania obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji  do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

b)      odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada ma charakter istotny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

c)       wymiany Towaru wolnego od wad, chyba że wymiana Towaru jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;

d)      usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 

 

4.       Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Sklepu. W oświadczeniu Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi.  

 

5.       W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 

6.       Po uznaniu reklamacji Konsument powinien na koszt Sklepu dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Sklep. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru będzie nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić Towar na miejscu, w którym się znajduje.

 

7.       Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep.

 

 

§ 8. Dane osobowe

 

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 

§ 9. Prawa autorskie

 

1.       Treści zamieszczane na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich od których Sklep otrzymał zgodę na korzystanie.

 

2.       Wszelkie treści umieszone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.

 

3.       Logo Sklepu jest prawnie chronione.

 

4.       W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Sklep będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

 

 

§ 10. Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne

 

1.       Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 

2.       Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.

 

3.       W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.

 

4.       Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

 

§ 11. Pozostałe postanowienia

 

1.       Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.

 

2.       Strony obowiązuje prawo polskie.

 

3.       Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

 

4.       Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

5.       Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Sklepu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.