§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.smakimazurkas.pl prowadzony przez MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o. o., ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182025554, REGON: 142346352, adres e-mail: sklep@smakimazurkas.pl

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną gotowych dań na wynos (catering) za pośrednictwem Internetu na terenie Warszawa i woj.mazowieckie.

Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. 

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

§ 2. Definicje

Poszczególne pojęcia oznaczają:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Klient – osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu do którego Klient poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

Sklep – sklep internetowy określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

§ 3. Wymagania techniczne

Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4. Cena i opłaty

Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego ceny stają się wiążące.

Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

W cenie nie uwzględniono kosztów transportu. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia podany jest koszt transportu.

Sklep przyjmuje płatności w następujących formach:

przelewem za pośrednictwem usługi płatności – PAYU

zwykłym przelewem na rachunek bankowy, w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia (dostawa realizowana po otrzymaniu środków na konto dostawcy;

za pobraniem. 

Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta, z wyjątkiem płatności za pobraniem, będą anulowane w przypadku upływu 2 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku częściowej zapłaty ceny za Towary zamówienie w całości ulega anulowaniu.

W przypadku Konsumenta, Sklep wystawia paragon jako dowód sprzedaży, w przypadku przedsiębiorców Sklep wystawia fakturę jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, Sklep może wystawić fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedającego przed dokonaniem płatności.

§ 5. Zamówienia

Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.

Sklep przyjmuje zamówienia przez siedem dni w tygodniu do godz. 23.00. Zamówienia złożone do godz. 11.00, realizowane są w ciągu 24 godz,. Zamówienia złożone po godz. 23:00 będą realizowane w ciągu 48 godzin. Dostawy są realizowane 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 10.00 -20.00.

Dostawa zamówionych posiłków następuje własnym transportem, z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego, następnego dnia w godzinach 10.00 – 20.00.

Klient zakupione posiłki może też odebrać osobiście w Restauracji George Sand, Hotelu Mazurkas następnego dnia po dniu złożenia zamówienia 7 dni w tygodniu, w godzinach  od 12.00 do 20.00.

W przypadku zamówienia z wyprzedzeniem czasowym dłuższym niż 24 h należy się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 22 721 47 03, 604 231 208 lub na e-mail:sklep@smakimazurkas.pl z podaniem konkretnej daty dostawy lub odbioru osobistego.

Koszt dostawy jest każdorazowo podany przy zamówieniu i jest doliczany do ceny zamówienia.

Koszty dostaw, przy wartości zamówienia poniżej 200 zł brutto.  

Wartość zamówienia nie może być niższa niż 100 zł w celu skorzystania z opcji dostawy do Klienta.

Zawartość witryny internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego. 

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku niezwłocznie, nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy. 

Informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.

W momencie dostawy, Klient ma obowiązek zweryfikować w momencie odbioru, czy posiłki są zgodne zamówieniem i posiadają wszystkie właściwości i nadają się do konsumpcji. 

W przypadku, gdy Klient ma zastrzeżenia określone w ust. 14, Klient obowiązany jest nie przyjąć posiłków i zgłosić zastrzeżenia dostawcy lub na miejscu w Sklepie. 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z uwagi na okoliczność, iż umowa dotyczy Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia oraz Towary są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, 

§ 7. Reklamacja

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na podstawie rękojmi, jeżeli Towar jest wadliwy, tj. występuje wada fizyczna lub wada prawna. 

Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;

W przypadku wady Towaru, Klient jest uprawniony do:

żądania obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji  do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada ma charakter istotny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

wymiany Towaru wolnego od wad, chyba że wymiana Towaru jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Sklepu. W oświadczeniu Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi.   

W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

Po uznaniu reklamacji Konsument powinien na koszt Sklepu dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Sklep. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru będzie nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić Towar na miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep.

§ 8. Dane osobowe

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 9. Prawa autorskie

Treści zamieszczane na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich od których Sklep otrzymał zgodę na korzystanie.

Wszelkie treści umieszone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.

Logo Sklepu jest prawnie chronione.

W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Sklep będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

§ 10. Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne

Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.

W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.

Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

§ 11. Pozostałe postanowienia

Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.

Strony obowiązuje prawo polskie.

Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Sklepu.

 

 

  

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.