Od 1 lutego  2022 r. dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej na sprzedaż towarów spożywczych w sklepie SmakiMazurkas.pl obowiązuje obniżona stawka podatku VAT z 5% na 0%.

 

 

R E G U L A M I N   S K L E P U

 

 

 

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel działającego pod adresem: www.smakimazurkas.pl, który prowadzony jest przez MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o. Regulamin określa także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Adres e-mail – rozumie się przez to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

b) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostawy.

c) Sprzedawca - rozumie się przez to MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o. Ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000351657 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy, kapitał zakładowy: 30.255.000 PLN, NIP: 118-202-55-54   Regon: 142346352.

d) Informacjach handlowych – rozumie się przez to wszystkie informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Sprzedawcę, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. Informacje handlowe są przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Informacje handlowe, przygotowywane są w oparciu o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na analizowaniu lub prognozowaniu aspektów dotyczących m.in. zachowań, zainteresowań, preferencji Klientów.

e) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

f) Kodeksie cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r . - Kodeks cywilny.

g) Konsumencie – rozumie się przez to, zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego, osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

h) Newsletterze – rozumie się przez to maile zawierające informacje handlowe o charakterze marketingowym lub remarketingowym, wysyłany cyklicznie, po upływie pewnego czasu od pozostawienia produktu w koszyku, zakupu lub wizyty w Sklepie, przeglądania danego produktu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących na urządzenie końcowe Usługobiorcy, zgodnie z kalendarzem promocji. Mogą być to w szczególności, lecz niewyłącznie, informacje o promocjach, nowościach, wyprzedażach, bestsellerach kodach rabatowych, wiadomości powitalne po zakupie itp. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera. W takim wypadku Usługobiorca zostaje zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter. Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną elektroniczną czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej.

i) Prawo telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

j) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] oraz art. 576[5] Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

k) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.smakimazurkas.pl.

l) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to artykuły spożywcze oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

m) Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartą pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie. 

n) Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone bezpłatnie drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron, czyli na odległość. Usługi te świadczone są poprzez przekazywanie informacji na żądanie Usługobiorcy.

o) Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

p) Usługodawcy – rozumie się przez to Sprzedawcę.

q) Ustawie o prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

r) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem,

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

II. Warunki świadczenia Usług 

1. Sprzedawca świadczy następujące Usługi:

a) Informacje o Zamówieniu – Usługa pozwalająca na uzyskanie informacji o statusie Zamówienia; aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do sprawdzenia statusu danego Zamówienia;

b) umożliwienie Klientom realizacji Zamówienia bez rejestracji; aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do realizacji danego Zamówienia;

c) umożliwienie Klientom założenia konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności (złożenie zamówienia, otrzymywanie informacji o aktualnościach, przechowywanie historii Zamówień); aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas nieokreślony;

d) umożliwienie Klientom otrzymywanie Newsletterów, czyli maili zawierających informacje handlowe o charakterze marketingowym i remarketingowym; za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera; w tym celu może podać swój adres mailowy w odpowiedniej zakładce znajdującej się na stronie internetowej Sklepu oraz wybrać opcję „Subskrybuj”; innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru w formularzu rejestracji podczas zakładania konta; w takim wypadku wraz z założeniem konta Usługobiorca zostanie zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter; Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej; w celu rezygnacji z Newslettera można przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smakimazurkas.pl lub pisemnie na adres: MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o. Ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki; rezygnacja z otrzymywania Newslettera możliwa jest również po zalogowaniu do konta Klienta;

2. W celu skorzystania z Usług Klient powinien zapewnić spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) sprzęt komputerowy, smartfon lub inne końcowe urządzenie telekomunikacyjne, z którego korzysta Klient powinno mieć dostęp do Internetu i być wyposażone w arkusze stylów, dzięki czemu portal Sklepu będzie wyglądał przejrzyście;

b) klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

c) zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (zaleca się zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji);

d) w celu założenia konta – posiadać adres e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać maile;

e) w celu zasubskrybowania Newslettera – posiadać adres e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać maile.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w szczególności:

a) przypadku modernizacji lub przebudowy strony internetowej Sklepu albo w związku z pracami naprawczymi lub konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, o czym będzie informować na tej stronie. Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu Usług, związane z działaniami opisanymi w zdaniu pierwszym, nie były uciążliwe dla Klientów;

b) Sprzedawca ma także prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do strony internetowej Sklepu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w świadczeniu Usług spowodowanych siłą wyższą, na przykład: pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub zjawiska meteorologiczne;

b) szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu bądź niemożnością korzystania z niej lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w przeprowadzeniu operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awariami systemu informatycznego, z wyjątkiem przyczyn powstałych z winy Sprzedawcy.

5. Wszystkich Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu (posiada konto Klienta) zobowiązuje się chronić informacje umożliwiające jego identyfikację (hasło), w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać hasła do konta osobom nieupoważnionym.

III. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;

b) nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu.

2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskiwany jest:

a) po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, złożenia oświadczeń i ustalenia przez Klienta hasła) i

b) po otrzymaniu przez Klienta wiadomości na podany przez niego adres mailowy potwierdzającej założenia konta.

3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Hasło ma charakter poufny.

IV. Prezentacja Towarów

1. Strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności przemysłowej lub prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób. Wszystkie zamieszczone na stronie Sklepu znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celu prezentacji Towarów i stanowią one własność Sprzedawcy.

2. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu wyłącznie do użytku własnego, wynikającego z Regulaminu.

3. Zdjęcia prezentowane w Sklepie mają charakter poglądowy. Wygląd zamówionego Towaru może odbiegać od prezentowanych zdjęć, co nie stanowi podstawy do reklamacji.

V. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Sklep przyjmuje Zamówienia przez siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone do godz. 11.00, realizowane są w ciągu 24 godz. Zamówienia złożone po godz. 11:00 będą realizowane w ciągu 48 godzin. Dostawy są realizowane 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 10.00 -20.00.

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złożyć Zamówienie”.

3. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Złożyć Zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia.

4. Zamówieniu Klient powinien wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

5. Podczas składania Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego.

6. Zamówienia dotyczące dań wigilijnych i świątecznych Sprzedawca przyjmuje do 20 grudnia danego roku na ten rok do godz. 12:00. Istnieje jedynie możliwość bezpłatnego odbioru osobistego Zamówień przez Klienta w Restauracji George Sand w Hotelu Mazurkas (ul. Poznańska 177). Sprzedawca nie dostarcza dań z kategorii potrawy wigilijne i świąteczne. Zakupione Towary Klient może odebrać w dniu 23 danego roku w godz. 12:00-23:00 lub 24 danego roku w godz. 8:00-12:00. Preferowany termin odbioru Klient wpisuje w komentarzu do Zamówienia.

7. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. 

8. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

9. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawca poinformuje w sposób jasny i zrozumiały o informacjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta

10. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zawarcie umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku niezwłocznie, nie później niż w chwili dostarczenia Towaru. 

11. Informacje zawarte w potwierdzeniu Zamówienia stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.

12. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia;

b) złożonych z naruszeniem Regulaminu;

c) braku dostępności Towaru objętego Zamówieniem;

d) braku wpłaty ceny Zamówienia.

13. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany/wydawany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

14. Warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

VI. Ceny

1. Sprzedawca wyświetla Cenę w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości.

2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

4. W Cenie nie uwzględniono kosztów ewentualnej dostawy. W momencie potwierdzenia złożenia Zamówienia podany jest koszt dostawy.

5. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta, będą anulowane w przypadku upływu 2 godzin od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 

6. W przypadku częściowej zapłaty Ceny za Towary Zamówienie w całości ulega anulowaniu.

7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny obok informacji o obniżonej Cenie np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji w Sklepie, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Towaru dostępnego w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Towaru, którego okres przydatności do spożycia nie przekracza 30 dni.

8. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu zgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach wynikających z Ustawy o prawach konsumenta, natomiast względem Klientów innych niż Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu wady Towaru na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie Regulaminu.

VII. Zasady płatności

1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

a) przelew online;

b) karta za pośrednictwem usługi płatności – PAYU.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

3. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz ewentualnych kosztów dostawy Towaru.

VIII. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówionych Towarów następuje własnym transportem Sprzedawcy do Klienta, z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego w terminach wskazanych w Zamówieniu w godzinach 10.00 – 20.00, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej albo

2. Klient zakupione Towary może też odebrać osobiście w Restauracji George Sand, Hotelu Mazurkas następnego dnia po dniu złożenia zamówienia 7 dni w tygodniu, w godzinach od 12.00 do 20.00.

3. W przypadku złożenia Zamówienia z wyprzedzeniem czasowym dłuższym niż 24 h należy się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 22 721 47 03, 604 231 208 lub na e-mail:sklep@smakimazurkas.pl z podaniem konkretnej daty dostawy lub odbioru osobistego.

4. Koszt dostawy jest każdorazowo podany przy Zamówieniu i jest doliczany do ceny Zamówienia. 

5. Wartość Zamówienia, bez kosztów dostawy, nie może być niższa niż 100 zł w celu skorzystania z opcji dostawy do Klienta.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

7. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie przez Sprzedawcę, podobnie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta. W przypadku gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie Klient ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o zaistnieniu takiego zdarzenia.

8. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

9. W momencie dostawy, Klient ma obowiązek zweryfikować, czy posiłki są zgodne Zamówieniem i posiadają wszystkie właściwości i nadają się do konsumpcji.

10. W przypadku, gdy Klient ma zastrzeżenia określone w ust. 9, Klient obowiązany jest nie przyjąć danego Towaru i zgłosić zastrzeżenia dostawcy lub na miejscu w Sklepie.

IX. Odstąpienie od umowy sprzedaży/Zwrot zakupionego Towaru

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 4 oraz 5 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży z uwagi na okoliczność, iż umowa sprzedaży dotyczy Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia oraz Towary są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

X. Reklamacja Towaru

1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres:

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o. 

Ul. Poznańska 177

05-850 Ożarów Mazowiecki

lub

b) przesłane na adres e-mail: sklep@smakimazurkas.pl

2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/stwierdzenia niezgodności Towaru z umową sprzedaży.

3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

4. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

5. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

6. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

7. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sprzedawcę wady. Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

8. Sprzedawca może poprosić, aby Przedsiębiorca na prawach konsumenta w uwagach do Zamówienia zamieścił komunikat, że umowa dotycząca zamówionych Towarów jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego. Oświadczenie takie stanowi informację dla Sprzedawcy, iż osoba je składająca korzysta z uprawnień przysługujących Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z Umową sprzedaży, są określone w Ustawie o prawach konsumenta.

10. W razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego. 

11. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

12. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

13. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

przed zawarciem umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.

16. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany. 

17. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.  

18. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.  

19. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

20. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt. 

21. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 

22. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy: 

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta; 

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta; 

c) brak zgodności Towaru z umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową sprzedaży; 

d) brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta; 

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

23. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży. 

24. Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu Ceny. 

25. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest istotny. 

26. Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową sprzedaży. 

27. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 

28. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

29. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.

XI. Dane kontaktowe

1. We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się z SPRZEDAWCA w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem:

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o. 

Ul. Poznańska 177

05-850 Ożarów Mazowiecki

b) za pośrednictwem e-mail: sklep@smakimazurkas.pl 

XII. Dane osobowe

1. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

2. Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności.

3. Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.

4. W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.

5. Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie złożenia Zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:

a) wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

b) zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mająca wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

c) poprawę obsługi;

d) rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Sklepu;

e) wprowadzanie nowych Usług lub zmianę warunków technicznych świadczenia Usług (w tym aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

f) konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;

g) zmianę danych Sprzedawcy (w tym np. danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu).

4. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Zamówień (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych. Do Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia.

5. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu za pomocą odpowiedniego komunikatu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w zakresie świadczenia Usług o charakterze ciągłym (np. Konto Klienta) Sprzedawca za pośrednictwem adresu e-mail informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą Umowę.

 Data aktualizacji: 27.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.